Nazwa Firmy

Adres firmy

Kod pocztowy i miejscowość

NIP firmy

Osoba zgłaszająca

Osoba uczestnicząca*

Kategoria uczestnika

Telefon kontaktowy

Adres email

Zakwaterowanie

Uwagi

Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa.

Imię i nazwisko

Adres pocztowy, (ulica i numer)

Kod pocztowy i miejscowość

Telefon kontaktowy*

Adres email

Kategoria uczestnika

Tytuł naukowy

Stanowisko

Zakwaterowanie

Uwagi

Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

I. Rejestracja i potwierdzenie uczestnictwa.

 1. O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Organizatora wypełnionego Formularza Rejestracyjnego za pośrednictwem strony www.2015.nieplodnosc.org.pl najpóźniej do dnia 13 maja 2015 r. oraz wpłaty należności z tytułu uczestnictwa w konferencji (100% wartości opłaty rejestracyjnej) w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od Organizatora potwierdzenia wpisania na listę uczestników. Wpłata na konto Organizatora logistycznego dokonywana jest poprzez przelew bankowy po otrzymanej uprzednio fakturze pro-forma. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w zależności od dostępności miejsc w danej kategorii uczestnictwa. Zgłoszenia niekompletne (np. brak danych kontaktowych) nie będą rozpatrywane. Ewentualne uwagi należy zamieszczać w treści formularza zgłoszeniowego w odpowiedniej rubryce, np. informacja o zaangażowaniu tłumacza podczas ww. konferencji (koszt dodatkowej usługi w postaci tłumaczenia do ustalenia z Organizatorem). Formularz zgłoszeniowy stanowi dokument umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem tylko w przypadku otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprawnej rejestracji Uczestnika i dostępności miejsca w danej kategorii uczestnictwa. Organizator może odwołać uczestnictwo w konferencji osób, które nie uiściły w całości kosztów uczestnictwa w ciągu 7 dni od dnia wysłania formularza zgłoszeniowego (należność musi znajdować się na koncie EEC-Marketing Sp. z o.o.)

II. Koszty uczestnictwa w konferencji; warunki płatności.

 1. Opłaty rejestracyjne (ceny nie uwzględniają podatku VAT - 23%):
  Uczestnicy (kategorie) 
  Rejestracja300 zł
  Rejestracja przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą650 zł
 2. Opłata rejestracyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, katalog pokonferencyjny z prezentacjami wykładowców catering przewidziany w programie konferencji (lunch i przerwy kawowe).
 3. Opłata rejestracyjna nie obejmuje: usług dodatkowych, takich jak np. zakwaterowanie, organizacja tłumaczenia, kosztów dojazdu.
 4. Zapłata za uczestnictwo w konferencji powinna być uiszczona terminowo zgodnie z informacjami podanymi przez Organizatora. Dane na fakturze są prawnie wiążące. Koszty bankowe są ponoszone przez Uczestnika.
 5. Płatności należy regulować przelewem bankowym na niżej podane konto. Należności związane z uczestnictwem w konferencji będą regulowane w walucie polskiej (PLN) na konto: PKO BP S.A.: 43 1020 1169 0000 8502 0192 1311
 6. Płatność zrealizowana musi zostać następująco: 100% wartości opłaty rejestracyjnej + VAT.
 7. Oficjalnym językiem wykładowym konferencji jest język polski.

III. Odwołanie uczestnictwa:

 1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji przedstawiona w formie pisemnej/elektronicznej po terminie 20 kwietnia br. upoważnia Organizatora do obciążenia Uczestnika wszystkimi kosztami związanymi z uczestnictwem w konferencji, tj. 100% opłaty rejestracyjnej. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konferencji Uczestnik nie wyraża sprzeciwu wobec obciążeń związanych z rezygnacją i zobowiązuje się uiścić je bez zwłoki, zgodnie z terminem płatności podanym przez Organizatora. Rezygnacje należy kierować na adres: biuro@niepłodnosc.org.pl Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany programu, jak również odwołania Konferencji.

IV. Miejsce rozwiązywania sporów

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w konferencji będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst niniejszych "Warunków Uczestnictwa w III Konferencji Naukowej NIEPŁODNOŚĆ - plagą zdrowotną XXI wieku" Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień niniejszych "Warunków Uczestnictwa w III Konferencji Naukowej NIEPŁODNOŚĆ - plagą zdrowotną XXI wieku" jest prawo polskie.

V. Kontakt: Biuro Konferencji:

ul. Marconich 3, lok.18
tel.:      +48 22 243 17 73
kom.:   +48 668 883 296
fax:      +48 22 742 19 32
e-mail:  biuro@nieplodnosc.org.pl